Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Fresh4Animals en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.

1.2. Fresh4Animals heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3. Door te bestellen via de website, e-mail of op enige andere wijze geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

2. Prijzen

2.1. Alle in de webshop vermelde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

2.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, Fresh4Animals kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

3. Betaling

3.1 Op al onze overeenkomsten zijn uitsluitend onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkende voorwaarden zijn
slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege.

3.2 Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd en rechtstreeks per aangetekende brief aan ons worden gericht. Het
indienen van een klacht om welke reden dan ook mag de klant niet toelaten de betaling uit te stellen.

3.3 Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven
worden betwist. Onze facturen zijn betaalbaar op 10 dagen. Indien uw factuur niet tijdig betaald wordt zal deze
doorgestuurd worden naar onze raadsman , die gemandateerd zal worden voor de inning van het
verschuldigde bedrag, vermeerderd met de aanmanings-en inningskosten. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en
zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest van 12 % per jaar verschuldigd. Daarnaast is eveneens van
echtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigd bedrag,
met een minimum van € 50.

4. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling. De overdracht van de risico’s gebeurt echter bij de
levering. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij
wederverkoop.

5. Voor elke betwisting is uitsluitend de rechtbank van Brugge bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

4. Levering

4.1. Leveringen gebeuren uitsluitend in West- en Oost-Vlaanderen.

4.2. Verse diepvriesvoeding kan niet opgestuurd worden en zal dan ook door Fresh4Animals geleverd worden in West- en Oost-Vlaanderen, tenzij deze afgehaald kan worden door de klant.

4.3. Na het definitief maken van de bestelling zal Fresh4Animals de bestelling zo spoedig mogelijk leveren of klaar zetten om op te halen.

4.4. Fresh4Animals behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen van Fresh4Animals. Uiteraard worden eventueel teveel betaalde artikelen terugbetaald.

5. Aansprakelijkheid

5.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

5.2. Fresh4Animals kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.

5.3. Fresh4Animals is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

5.4.. Fresh4Animals is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

6. Klachten

Bij klachten kunt u ons steeds contacteren via webshop@fresh4animals.be

7. Copyright

8. Contactgegevens  Fresh4Animals – Koolskampstraat 111 – 8810 Lichtervelde – 0476/50.33.46  BTW  BE0761.270.945  KBO 761.270.945

Fresh4Animals staat het niet toe dat er iets van deze site wordt gekopieerd.